Překonávání problémů při vývoji projektu

Výzvy, kterým čelí projekt vývoje softwaru, jako je pomalá doba odezvy, nedodržování principů MVC a problémy s databází, a upozorňuje na řešení implementovaná k překonání těchto výzev, včetně refaktoringu kódu, optimalizace databáze a přijetí učícího se myšlení.

11 Dec 2023
4 min read

Překonávání problémů v projektech vývoje softwaru

Převzetí nového projektu může být vzrušující, ale může být také skličující, pokud je projekt ve špatném stavu. Právě takové situaci čelil náš tým v roce 2020, když nám byl přidělen projekt, který zahájili dva italští programátoři. Projekt nefungoval správně a náš tým se při práci na jeho zlepšení setkal s několika problémy v projektech vývoje softwaru. V tomto článku se budeme zabývat výzvami, kterým jsme čelili, a řešeními, která jsme zavedli k jejich překonání, můžete si přečíst více o naší případové studii

Výzvy v projektech vývoje softwaru

Náš tým se při vývoji projektu setkal s několika hlavními výzvami, ale nejobtížnější z nich byla náprava pomalé doby odezvy. Tento problém souvisel s tím, že kód nebyl vytvořen podle správných zásad. Od začátku musel náš tým provést mnoho refaktorizací, aby projekt uvedl do použitelného stavu. Začali jsme transformací souborů CSS na soubory SCSS a jejich seskupením podle společných tříd a použití. Museli jsme také analyzovat kód a zjistit, proč je pomalý nebo vůbec nefunguje.

Během analýzy jsme zjistili, že databáze není v dobrém stavu. Nebyly vytvořeny téměř žádné indexy a přístup k ní z kódu byl špatně napsaný, se smyčkami, které měly další dotazy. Pro tyto problémy jsme museli zavést osvědčené postupy, abychom projekt dostali do použitelného stavu.

Dalším významným problémem bylo nedodržování principů MVC (Model-View-Controller) v projektu. To ztěžovalo testování kódu a bránilo efektivnímu vývoji. Navíc nebyly zavedeny žádné testy, které by zajistily stabilitu a spolehlivost projektu. Navíc jsme zjistili, že některé části kódu, jako například JavaScript, byly napsány způsobem, který se odchyloval od osvědčených postupů, což přispívalo ke složitosti.

Překonání problémů pomocí principů MVC

Abychom tyto výzvy vyřešili, zaměřili jsme se na restrukturalizaci kódové základny tak, aby odpovídala pevným principům v MVC. To zahrnovalo reorganizaci kódu s cílem oddělit různé komponenty a zlepšit testovatelnost. Přijetím pevných principů návrhu MVC jsme dosáhli modulárnější a udržovatelnější architektury. Zavedení těchto principů zvýšilo kvalitu kódové základny, zajistilo její robustnost a usnadnilo její budoucí rozšiřování a údržbu.

Objevte náš úspěšný příběh

Inovativní řešení v oblasti zadávání zakázek


Analýza a optimalizace databáze

Při hlubším prozkoumávání projektu jsme si uvědomili, že databáze je ve špatném stavu. Nedostatečná indexace a neefektivní metody dotazování měly za následek pomalý výkon. Abychom tyto problémy v projektech vývoje softwaru vyřešili, provedli jsme důkladnou analýzu, abychom identifikovali úzká místa a oblasti pro zlepšení. Vytvořením vhodných indexů a optimalizací databázových dotazů jsme výrazně zvýšili odezvu projektu a zlepšili celkový uživatelský komfort.

Implementovaná řešení pro úspěch

Abychom tyto výzvy překonali, implementovali jsme řadu řešení. Začali jsme refaktorizací kódové základny tak, aby odpovídala pevným principům MVC. To zahrnovalo restrukturalizaci kódu s cílem zlepšit jeho organizaci a testovatelnost. Kromě toho jsme kladli velký důraz na důkladné testovací postupy, abychom zajistili stabilitu a spolehlivost kódu během celého procesu vývoje.

Při řešení problémů s databází jsme se zaměřili na optimalizaci jejího výkonu. Vytvořili jsme potřebné indexy a optimalizovali dotazy, což vedlo k výraznému zlepšení celkové rychlosti a efektivity projektu. Tato vylepšení nejen vyřešila stávající problémy, ale také položila základy pro budoucí škálovatelnost a efektivní vyhledávání dat.

Využití příležitosti k učení

Navzdory obtížím, se kterými se setkáváme jsme projekt vnímali jako cennou příležitost k učení. Tím, že jsme se s problémy vypořádali přímo, jsme získali poznatky o osvědčených postupech a o důležitosti dodržování pevných zásad při vývoji softwaru. Zdokonalili jsme se v refaktorizaci, optimalizaci a implementaci efektivních architektonických vzorů, což nám bude přínosem v budoucích projektech.

Výsledky: Výsledky: Proměněný projekt

Po zavedení výše uvedených řešení prošel projekt pozoruhodnou proměnou. Stal se efektivnějším, citlivějším a snadněji udržovatelným. Také jsme se iniciativně rozhodli projekt předělat na moderní a široce rozšířenou technologii React, což dále zvýšilo výkon a zlepšilo zážitek z vývoje pro celý tým.

Závěr

Podniknout projekt vývoje softwaru ve špatných podmínkách představuje značnou výzvu. S vytrvalostí, odhodláním dodržovat osvědčené postupy a přístupem k řešení problémů však lze tyto výzvy překonat. V našem případě jsme překážky úspěšně překonali uplatněním zásad MVC, optimalizací databáze a přijetím učícího se myšlení. Úspěšná transformace projektu byla dokončena.